Konsultacje z zakresu procedury administracyjnej

                Dodatkowo, w ramach działalności naszej firmy, podejmujemy na wniosek klientów wszelkiego rodzaju czynności w postępowaniach administracyjnych (dot. ustalenia warunków zabudowy, ULI CP, pozwolenia na budowę), w tym przede wszystkim konsultujemy pod względem merytorycznym i formalnym sprawy z zakresu procedury administracyjnej; przygotowujemy pisma (zarzuty stron, wnioski o zawieszenie postępowania, zażalenia i odwołania, wnioski o wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności decyzji); badamy akta administracyjne pod kątem ewentualnych uchybień proceduralnych oraz reprezentujemy strony przed organem administracji architektoniczno – budowlanej.